BỘ XÂY DỰNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 953/BXD-PC
V/v: trả lời Bộ GTVT về lựa chọn nhà thầu trong hoạt động XD

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Bộ giao thông vận tải

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2180/BGTVT-CGĐ ngày 20/4/2006 của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng có nhiều đặc thù, đã được quy định trong Luật Xây dựng và được hướng dẫn tại Nghị định 16/2005/NĐ-CP Mặt khác, khoản 2 Điều 3 của Luật Đấu thầu quy định: "Trường hợp có đặc thù về đấu thầu quy định ở luật khác thì áp dụng theo quy định của luật đó". Như vậy, việc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, hướng dẫn tại Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ và pháp luật có liên quan.

Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 46/TB-VPCP ngày 02/3/2006, các quy định cụ thể về lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng sẽ được bổ sung đầy đủ trong Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 16/2005/NĐ-CP để khi vận dụng không phải sử dụng nhiều văn bản.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Bộ nghiên cứu áp dụng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VKT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên