TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 953/GSQL-TH
V/v cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Trả lời các công văn số 1388/HQLA-NV ngày 02/7/2014 và 1437/HQLA-NV ngày 9/7/2014 của Cục Hải quan tỉnhLong An đề nghị cấp mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến, Cục Giámsát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công vănsố 3925/BTC-TCHQ ngày 28/3/2014 của Bộ Tàichính về việc tập kết hàng hóa xuất khẩu và công văn số 4351/TCHQ-GSQL ngày22/4/2014 củaTổng cục Hải quan hướng dẫnviệc cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩucho các doanh nghiệp theo đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Long An tại các côngvăn dẫn trên (cụ thể theo danh sách gửi kèm).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan cóý kiến để Cục Hải quan tỉnh Long An biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban triển khai VNACCs/VClS (để phối hợp);
- Cục CNTT&TKHQ (để phối hợp);
- Lưu; VT, TH.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

DANH SÁCH

CẤP MÃ SỐ ĐỊA ĐIỂMTẬP KẾT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm công văn số 953/GSQL-TH ngày 14/07/2014)

TT

Chi cục HQ quản lý

Mã địa điểm

Tên địa điểm trên tờ khai

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ kho bãi

Ghi chú

1

Chi cục Hải quan Bến Lức (đội thủ tục)

48F2Z90

CTY SUN AN

Công ty TNHH SHUN AN ENVIRONMENT TECHNOLOGY

ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

48F2Z91

CTY DACHAN VN

Công ty TNHH Dachan (VN)

Nguyễn Hữu Thọ, thị trn Bến Lức, Long An

48F2Z92

CTY NHUA HIEP THANH

Công ty cổ phần SX TM Nhựa Hiệp Thành

Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

48F2Z93

CTY TAN THANH LOI

Công ly TNHH Tân Thành Lợi

546/1 ấp Bình Cang, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

2

Chi cục Hải quan Đức Hòa

48BIZ40

CTY VTET THONG NHAT

Công ty TNHH TM&SX Việt Thống Nhất

ấp Bình Tiền II, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

48BIZ41

CN TMDV SONG BIEN

Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Biển

Cụm CN Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

48BI242

CTY GENII

Công ty TNHH GENII INTERNATIONAL

Lô D02-1A, đường số 5, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

48BIZ43

CTY MAY VINH PHU

Công ty TNHH TM May Mặc Vĩnh Phú

ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

4SBIZ44

CTY AN KIM THANH

Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Kim Thành

ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

3

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Tho

48CGZ50

CTY LONG UYEN

Công ty TNHH Long Uyên

9...9 tỉnh lộ 864, ấp Tây, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

48CGZ51

DNTH VINH THUAN

DNTN Vĩnh Thuận

205 ấp Tây Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang