TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9530/CT-TTHT
V/v: Chi phí được trừ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Lô-gi-stíc Hàng hóa Quốc tế
Địa chỉ: Số 02A Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0308780634

Trả lời văn bản s 01/2015/CIL-TCT ngày 17/8/2015 (Cục Thuế TP nhận được ngày 5/10/2015) của Công ty về chi phí được trừ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2.2 Khoản 2 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (áp dụng từ ngày 01/1/2009 đến ngày 09/9/2012) quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

b) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh được thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính).

…”

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015) sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC vàĐiều1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ) như sau:

. “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế baogồm:

2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

b) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính).

…”

Trường hợp của Công ty theo trình bày, năm 2009 có mua hai chiếc xe nâng loại 5 tấn và 25 tấn, nếu hai xe nâng này là tài sản không phải làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu với cơ quan chức năng có thẩm quyền thì Công ty căn cứ vào hóa đơn mua tài sản hợp pháp để hạch toán tài sản cố định, trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Trường hợp Công ty có thuê xe để đưa nhân viên đi công tác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nếu có hóa đơn hợp pháp và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (đối với hóa đơn giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trlên) thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga