TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9533/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Chi nhánh Công ty CP Phát triển Hàng Hải tại TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Lầu 3 số 163 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0200580975-002

Trả lời văn thư số 01- 09/TV-VMD ngày 25/09/2015 và văn thư số 01- 10/TV-VMD ngày 09/10/2015 của Chi nhánh về chính sách thuế. Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 3, Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về xử lý hóa đơn đã lập:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”.

Trường hợp Chi nhánh theo trình bày: Ngày 05/12/2012, Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines) ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 16/2012/HĐ /VNL-VMD với Công ty cổ phần Phát triển Hàng Hải (Vimadeco) để Quản lý và khai thác tòa nhà 163 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh với phương thức kinh doanh là Vinalines giao cho Vimadeco thành lập Ban quản lý Tòa nhà trên cơ sở nguồn lực của Chi nhánh (là đơn vị hạch toán phụ thuộc Vimadeco) thực hiện khai thác Tòa nhà và chịu trách nhiệm hạch toán doanh thu, chi phí của Tòa nhà trong thời hạn là 5 năm, tính từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2017. Tỷ lệ phân chia lợi nhuận là 70/30, Vinalines hưởng 70%, Vimadeco hưởng 30% lợi nhuận. Ngày 28/12/2012, Vimadeco lập Giấy ủy quyền số 07A/ 2013/GUQ-TGĐ giao cho Chi nhánh được thay mặt Vimadeco trực tiếp quản lý khai thác tòa nhà trên và hạch toán kế toán theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 16/2012/HĐ /VNL-VMD ngày 15/12/2012 giữa Vinalines và Vimadeco, thời hạn ủy quyền từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2017.

Ngày 28/11/2014 Chi nhánh đã ký Hợp đồng thuê địa điểm quảng cáo số 281114/HĐ-ĐĐQC với Công ty cổ phần Quảng cáo Lý Tưởng (Công ty Lý Tưởng), thời hạn thuê kể từ ngày 10/11/2014 đến ngày 10/11/2017. Ngày 14/12/2014, Chi nhánh đã xuất hóa đơn nhận tiền trước cho thuê tòa nhà với Công ty Lý Tưởng từ ngày 11/11/2014 đến ngày 28/11/2014, với số tiền là 213.200.000 đồng, thuế GTGT: 21.320.000 đồng. Chi nhánh đã kê khai nộp thuế GTGT cho Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Nhưng đến ngày 28/09/2015, Vinalines có Quyết định số 405/QĐ-HHVN để Chi nhánh bàn giao Tòa nhà trên cho Vinalines ngày 30/09/2015: Do đó, tại thời điểm chấm dứt Hợp đồng khai thác tòa nhà, Chi nhánh có phát sinh doanh thu nhận trước của khách hàng thì Chi nhánh và khách hàng thuê tòa nhà lập Biên bản điều chỉnh giảm giá, số thuế GTGT điều chỉnh giảm từ ngày 01/10/2015 trở đi, đồng thời Chi nhánh lập hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh Chi nhánh và khách hàng kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế GTGT đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm.

Ngoài ra trong quá trình kinh doanh, Chi nhánh có phát sinh một số khoản chi phí trả trước chờ phân bổ (về nguyên tắc phải phù hợp theo quy định của pháp luật thuế và pháp luật kế toán hiện hành) đến thời điểm chấm dứt hợp đồng khai thác, Chi nhánh chưa phân bổ hết thì khi điều chuyển khoản chi phí này cho Vinalines, Chi nhánh lập hóa đơn GTGT, tính và kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KTT3;
- Lưu: (TTHT, VT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga