BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 954/BGTVT-KCHT
V/v: Báo cáo hiện trạng công tác quản lý, khai thác cầu Mỹ Thuận, cầu Kiền, cầu Bãi Cháy, cầu Bính và hầm đường bộ Hải Vân.

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Đường bộ Việt Nam

Những năm gần đây, nhiều công trình cầu, hầm hiện đại đãđược xây dựng ở Việt Nam, trong đó phải kể đến hầm đường bộ Hải Vân (2005), cầuMỹ Thuận (2000), cầu Kiền (2003), cầu Bính (2005), cầu Bãi Cháy (2006) và gầnđây nhất là cầu Rạch Miễu (2009). Công tác quản lý khai thác các công trình kểtrên được thực hiện trên cơ sở Quy chế quản lý khai thác được Bộ GTVT ban hànháp dụng cho từng công trình cụ thể. Nhìn chung, công tác quản lý khai thác cáccông trình trên được thực hiện tương đối tốt, đảm bảo giao thông thông suốt,không có sự cố kỹ thuật lớn xảy ra.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và khai thác các côngtrình trên và làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện Quy chế quản lý khai thác chocác công trình sau này, Bộ yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo hiện trạngquản lý khai thác các công trình hầm đường bộ Hải Vân, cầu Mỹ Thuận, cầu Kiền,cầu Bính và cầu Bãi Cháy. Nội dung báo cáo bao gồm:

- Báo cáo tình hình quản lý khai thác các công trình trên;

- Đánh giá các thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong quátrình thực hiện theo Quy chế quản lý khai thác đã được Bộ phê duyệt;

- Đề xuất và kiến nghị các giải pháp cụ thể để khắc phục vàtháo gỡ các khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình;

- Các vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra, bảo trì côngtrình nhằm đảm bảo tuổi thọ công trình theo thiết kế.

Yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý cáccông trình trên khẩn trương làm báo cáo và gửi về Bộ chậm nhất đến ngày 30/3/2009./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Vụ: KCHT, KHCN;
- Lưu: VT, KCHT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức