BỘ XÂY DỰNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 954/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn số 2630/SXD-CCQNĐ của Sở Xây dựng Tp.HCM.

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Sở xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 13/4/2006 Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 2630/SXD-CCQNĐ gửi Bộ Xây dựng đề nghị cho ý kiến hướng dẫn giải quyết đối với nhà có vắng đồng sở hữu do xuất cảnh bất hợp pháp (vượt biên). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Các loại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng theo 6 nhóm chính sách quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội thì phải giải quyết theo đúng quy định của Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc Hội, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội, Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ và các Thông tư số 19/2005/TT-BXD ngày 01/12/2005 của Bộ Xây dựng, Thông tư số 27/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 127/2005/NĐ-CP;

2. Đối với nhà ở thuộc diện giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 thì việc giải quyết thực hiện theo các quy định của Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội, Nghị định số 25/1999/NĐ-CP ngày 19/4/1999 của Chính phủ và Thông tư số 02/1999/TT-BXD ngày 03/5/1999 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/1999/NĐ-CP.

Yêu cầu Sở Xây dựng đối chiếu các quy định của pháp luật với từng trường hợp cụ thể để báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố giải quyết dứt điểm các khiếu nại của công dân./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tp.Hồ Chí Minh;
- LưuVT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tống Văn Nga