BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 954/LĐTBXH-LĐTL
V/v áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 99/LĐTBXH-LĐTL ngày 6/3/2009 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh AnGiang về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiếnnhư sau:

Theo quy định tại điểm b, khoản3, mục II Thông tư số 23/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008 Bộ Lao động – Thươngbinh và Xã hội thì các công ty được lựa chọn mức lương tối thiểu để tính đơngiá tiền lương thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng và cao nhất bằng 3 lầnso với mức lương tối thiểu chung, trong đó mức lương tối thiểu lựa chọn caonhất được tính theo công thức: TLmax = TLmin (1 + Kđc),trong đó TLmin là mức lương tối thiểu chung, Kđc là hệ sốđiều chỉnh tăng thêm bảo đảm (TLminvùng/TLmin - 1) < Kđc≤ 1,34 hoặc 2.

Như vậy, theo công thức nêutrên, đối với các công ty bị lỗ hoặc không có lợi nhuận thì TLmax thấpnhất cũng bằng mức lương tối thiểu vùng (không có sự mâu thuẫn như cách hiểucủa Sở)

Bộ Lao động – Thương binh và Xãhội trả lời để Sở biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng quy định củaNhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐTL (3)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân