BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 954/TCT-DNK
V/v: Ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở SXKD hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Công ty TNHH Cơ khí Sói Đất
(Đ/c: 21B Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM)
Trả lời Công văn số 161/CV-AA ngày 4/1/2007 của Công ty TNHH Cơ Khí Sói Đất đề nghị hướng dẫn về chính sách ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại tiết a Điểm 4.1, Mục II, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì:Cơ sở SXKD hàng xuất khẩu thuộc ngành nghề, lĩnh vực A còn được ưu đãi thêm về thuế TNDN, được giảm 50% số thuế phải nộp nếu xuất khẩu năm đầu tiên được thực hiện bằng cách xuất khẩu trực tiếp.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Cơ Khí Sói Đất là cơ sở sản xuất mới thành lập hoạt động ngành nghề được hưởng ưu đãi thuế TNDN (Danh mục A). Năm 2003 là năm Công ty được miễn thuế TNDN và là năm đầu tiên xuất khẩu trực tiếp thì Công ty được giảm thêm 50% số thuế TNDN phải nộp đối với thu nhập có được do xuất khẩu, nhưng tổng số thuế được miễn giảm không quá số thuế TNDN phát sinh phải nộp của năm. Thực tế năm 2003 Công ty đã được miễn thuế TNDN (100%) vì vậy số thuế của hàng hóa xuất khẩu đã được giảm toàn bộ nên không được tính giảm trùng hoặc chuyển sang năm sau:

Năm 2005 Công ty đang trong thời gian được giảm thuế: TNDN (50%), nếu đáp ứng các điều kiện về xuất khẩu theo quy định tại Điểm 4, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bọ Tài chính thì được cộng thêm ưu đãi về giảm giá thuế TNDN tính trên số lợi nhuận hàng hóa xuất khẩu theo điều kiện đạt được nhưng tổng số thuế TNDN được giảm không quá 100% số thuế TNDN phải nộp phát sinh trong năm tính thuế.

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ PC-BTC
- CT. TP.HCM
- CCT. Q. Thủ Đức
- Lưu VT, DNK,

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến