BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 9541/BYT-BH
V/v chỉ đạo triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành.

Đ việctriển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày01/01/2015 bảo đảm kịp thời, thống nhất,đúng quy định, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, không để ảnh hưởngđến việc tổ chứckhám bệnh, chữabệnh và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT),Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế cáctỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vàThủ trưởng Y tế các Bộ, ngành triển khai thực hiện các nộidung sau:

1. Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trungương tham mưu cho y ban nhân dân các tỉnh,thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Luật bảo hiểm y tếphù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

2. Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trungương triển khai thực hiện các nội dung:

- Tổ chức tập huấn về những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn để thống nhất cách hiểuvăn bản, thống nhất trong tổ chức thực hiện; thống nhất việc tổ chức khám bệnh,chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các địa bàn giáp ranh theo hướng dẫn của liên Bộ Ytế - Tài chính;

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật vềBHYT, về những nội dung mới của Luật, về quyền lợi và nghĩa vụ của người dântrong việc tham gia bảo hiểm y tế để tạo sự đồng thuận trong xã hội, tập trungmột số văn bản sau:

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểmy tế;

+ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT;

+ Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Ytế hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyếnkhám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

+ Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Ytế ban hành Danh mục thuc tân dược thuộc phạm vithanh toán của quỹ bảo hiểm y tế;

+ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày24/11/2014 củaliên Bộ Y tế - Tài chính hướngdẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

3. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (kể cả cơ sở khám bệnh, chữabệnh tư nhân):

- Phổ biến những nội dung mới của Luật, đặc biệt lưu ý là những nội dungliên quan trực tiếp đến quyền lợi củangười bệnh, nhất là việc thanh toán chi phíkhám bệnh, chữa bệnh, sử dụng thuốcđối với những người bệnh đang điều trịtại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong giai đoạn chuyển tiếp;

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữabệnh BHYT, cải cách thủ tục hànhchính, cải tiến quy trình khám bệnh, chữabệnh BHYT giảm thời gian chờ đợi, giảm phiền hà cho người bệnh;

- Chủ động cung cấp thông tin, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho ngườibệnh và báo cáo Sở Y tế để kịp thờigiải quyết những vướng mắc liên quan đếnquyền lợi của người bệnh trong giai đoạn chuyển tiếp giữa thờiđiểm trước vàsau ngày 01/01/2015.

Nhận được công văn này, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh,thành phố trực thuộcTrungương và Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành khẩn trương chỉ đạo và nghiêmtúc tổ chức thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn,vướng mắc đề nghịphản ánh về BộY tế để xem xét, giải quyết.


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
-
PTT Vũ Đức Đam (để báo cáo);
-
Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
-
Ban Tuyên giáo Trung ương;
-
Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
-
Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ;
-
Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn