BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9548/BGTVT-KHĐT
V/v: Giải ngân vốn năm 2008 dự án Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào Sông Hậu

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ ChíMinh

Căn cứ văn bản số 843/TTg-KTN ngày02/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu tư vấn Dự án đầu tư Luồngcho tàu biển có trọng tải lớn vào Sông Hậu.

Ngày 08/12/2008, Cục Hàng hải ViệtNam có văn bản số 2553/CHHVN-BCB báo cáo Bộ GTVT về việc ký hợp đồng khảo sátđiều kiện tự nhiên phục vụ thiết kế luồng kênh Quan Chánh bố (có văn bản đínhkèm).

Bộ Giao thông vận tải đã có văn bảnsố 567/TB-BGTVT ngày 10/12/2008 thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ giaothông vận tải về việc khảo sát điều kiện tự nhiên phục vụ thiết kế luồng kênhQuan Chánh Bố, trong đó Bộ đồng ý với đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam chophép Chủ đầu tư được ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kếCảng – Kỹ thuật Biển (nhà thầu chính) thực hiện công tác khảo sát điều kiện tựnhiên theo đề cương kỹ thuật được Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt.

Để đảm bảo tiến độ khảo sát phục vụcông tác thiết kế, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Kho Bạc Nhà Nước Tp. Hồ ChíMinh chấp thuận tạm ứng vốn theo điều kiện trong hợp đồng nguyên tắc đã ký giữaBan quản lý dự án Hàng Hải III và Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹthuật Biển (nhà thầu chính) trong khi chờ phê duyệt kết qủa chỉ định thầu.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLXD và CLCTGT;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Ban QLDAHH III;
- Portcoast;
- Lưu VT, KHĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức