BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 955/BYT-KH-TC
V/v bảo đảm cung ứng vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2.

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời qua, Bộ Y tế nhận được ý kiến của một sđịa phương, đơn vị về một số khó khăn, vướng mắc trong đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Về trách nhiệm, thẩm quyền quyết định mua sắm

Theo các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 đều yêu cầu các địa phương, đơn vị quán triệt tinh thần 4 tại chỗ “Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ”. Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/1/2020 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, trong đó đề nghị (điểm đ mục 3) “...Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo... bảo đảm, mua sắm vật tư, thiết bị phòng dịch cần thiết, kịp thời; ngành y tế các địa phương bám sát tình hình, chủ động chun bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư cho phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ... ”.

Vì vậy, Bộ Y tế đnghị y ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch và diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương để thực hiện công tác bảo đảm hậu cần tại địa phương theo phương châm 4 tại chỗ. Trường hợp dịch xảy ra nhưng đơn vị, địa phương có khó khăn, chưa có đủ trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, đề nghị báo cáo Bộ Y tế để xem xét, hỗ trợ theo khả năng.

2. Về hình thức mua sắm

Trong hệ thống các văn bản đã quy định rõ các hình thức thực hiện mua sắm và quy trình, thẩm quyền ứng với từng hình thức lựa chọn nhà thầu. Ngoài các hình thức mua sắm như đấu thầu rộng rãi, hạn chế, chào hàng cạnh tranh (trong đó có đấu thầu qua mạng), mua sắm trực tiếp, người có thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức chỉ định thầu trong tình huống cấp bách để phòng chống dịch COVID-19. Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu tuân thủ Luật Đấu thầu (khoản 1 điểm a Điều 22), Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (khoản 1 Điều 56).

Tại Thông báo s22/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ (mục 6) đã nêu rõ “... V việc mua sm vật tư, sinh phm phục vụ phòng, chng dịch trong trường hợp khn cp: Đng ý cho vận dụng Điu 26 Luật Đu thu; giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo cấp ủy cung cấp và quyết định, bảo đảm kịp thời, không đ xảy ra tiêu cực, tham nhũng”.

Trên cơ sở đó, căn cứ Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, Bộ Y tế đề nghị y ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức đấu thầu mua sắm, áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp căn cứ diễn biến tình hình dịch và nhu cầu thực tế, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu.

>> Xem thêm:  Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

3. Về xây dựng giá kế hoạch trong đấu thầu mua sắm

- Về căn cứ xác định giá gói thầu, đề nghị thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính: “Căn cứ vào ít nhất một trong các tài liệu sau: (1) Giá hàng hóa cần mua của ít nhất 3 đơn vị cung cấp hàng hóa khác nhau trên địa bàn đ làm căn cứ xác định giá gói thầu; trong trường hợp không đủ 03 đơn vị trên địa bàn có thể tham khảo trên địa bàn khác đảm bảo đủ 03 báo giá; (2) Dự toán mua sm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; (3) Kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá tài sản, doanh nghiệp thm định giá đi với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải thm định giá theo quy định của Luật giá; (4) Giá thị trường tại thời điểm mua sắm được tham khảo từ thông tin chính thống do các nhà cung cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam công bố được khai thác qua mạng Internet; (5) Giá của gói thầu mua sắm loại hàng hóa tương tự trong thời gian trước đó gần nht, ti đa không quá 30 ngày”. Như vậy, các địa phương có thể căn cứ vào một hoặc nhiều tài liệu khác nhau để xây dựng giá kế hoạch.

Tại một số thời điểm dịch COVID-19 bùng phát năm 2020, các địa phương, đơn vị có khó khăn trong mua sắm một số trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm do nguồn cung ứng hạn chế, không có thông tin tham khảo về giá. Đến nay, năng lực cung ứng đã tăng lên nhiều, một số chủng loại (khẩu trang y tế, khẩu trang N95, bộ trang phục phòng chng dịch các cấp độ, sinh phẩm chẩn đoán SARS-CoV-2[1], máy thở...) đã được sản xuất trong nước với số lượng lớn, không khan hiếm. Bộ Y tế đã và đang tiếp tục công khai giá bán vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm y tế do nhà sản xuất công bố tại địa chỉ website https://dmec.moh.gov.vn và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu của các địa phương, đơn vị trên cả nước tại địa chỉ website https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn. Đnghị các địa phương, đơn vị chủ động tra cứu, tham khảo, xây dựng giá kế hoạch phù hợp.

Bộ Y tế cũng đã có các văn bản số 6039/BYT-KH-TC ngày 05/11/2020, số 7066/BYT-KH-TC ngày 17/12/2020 và số 777/BYT-KH-TC ngày 01/2/2021 hướng dẫn, đôn đốc các Bộ Ngành, địa phương khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, cơ sở y tế thực hiện đăng tải kết quả đấu thầu vật tư, trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế. Đnghị các địa phương tiếp tục thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế để đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác mua sắm đấu thầu; đồng thời các địa phương, đơn vị khác có các thông tin tham khảo để xây dựng giá và kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Y tế về công tác mua sắm vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm phòng chống dịch COViD-19. Đnghị y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lưu ý, trin khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để p/h);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Các Vụ, Cục: YTDP, KCB, TTB &CTYT;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, KH-TC
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

[1] Bộ Y tế đã cấp giấy phép lưu hành cho 14 loại test xét nghiệm SARS-CoV-2 bng phương pháp realtime RT-PCR (2 loại trong nước, 12 loại nhập khu), 9 loại test kháng th, 2 loại test kháng nguyên