THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------------
Số: 955/TTg-QHQT’
V/v: Phê duyệt danh mục các dự án đợt 1 do UNDP tài trợ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Hội Luật gia Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4471/BKHĐT-KTĐN ngày 19 tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Phê duyệt danh mục các dự án đợt 1 do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) viện trợ không hoàn lại trong giai đoạn 2012-2016, như sau:
- Dự án "Nâng cao năng lực cho các ngành công nghiệp và thương mại Việt Nam nhằm kiểm soát phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu". Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 2.900.000 USD. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Công Thương.
- Dự án "Hỗ trợ giảm nghèo đa chiều tại khu vực đô thị". Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 2.000.000 USD. Cơ quan chủ quản dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
- Dự án "Bảo đảm quyền pháp lý của người nghèo thông qua hỗ trợ Hội Luật gia Việt Nam". Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 1.100.000 USD. Cơ quan chủ quản dự án: Hội Luật gia Việt Nam.
- Dự án "Xây dựng Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học của Việt Nam và lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch sử dụng đất tại địa phương". Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 909.091 USD. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan liên quan, các cơ quan chủ quản dự án tiếp thu, hoàn thiện Đề cương chi tiết dự án, phối hợp với Văn phòng UNDP tại Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, phê duyệt và ký kết kế hoạch hoạt động hàng năm và triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg;
các Vụ: KGVX, KTN, TH, TKBT;
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 28
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Hoàng Trung Hải