TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN TRIN KHAI DỰ ÁN
VNACCS/VCIS
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9554/TCHQ-VNACCS
V/v giải đáp vướng mắc hệ thống VNACCS/VCIS

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Tổngcục Thuế.

Hiện tại, Tổng cục Hải quan đã triển khai hệ thốngthông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS trên phạm vi toàn quốc tại tất cả 34Cục Hải quan tỉnh, thành phố từ ngày 01/4/2014. Quá trình vận hành hệ thốngVNACCS/VCIS cho thấy cơ sở dữ liệu về mã số thuế doanh nghiệp có vai trò quantrọng trong các nghiệp vụ quản lý về mặt hải quan cũng như việc tuân thủ chínhsách, pháp luật về nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu này hiện đangđược thực hiện cập nhật trao đổi hàng ngày giữa Tổng cục Hải quan và Tổng cụcThuế. Tuy nhiên trong quá trình trao đổi dữ liệu, đôi khi vẫn xảy ra tình trạngkhông ổn định, dữ liệu không được cập nhật đầy đủ và kịp thời. Để đảm bảo quátrình trao đổi luôn được chính xác và ổn định, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổngcục Thuế có giải pháp nâng cấp hệ thống để đảm bảo cập nhật thông tin Doanhnghiệp từ Tổng cục Thuế sang Tổng cục Hải quan kịp thời, chính xác hơn.

Đầu mối liên hệ làm việc tại Tổng cục Hải quan: đ/cPhạm Thành Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống CNTT Hảiquan. Số điện thoại: 04.37824754. Email: [email protected]

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Tổng cục./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lãnh đạo Ban TKDA (để b/c);
- Lưu: VT, VNACCS (3b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN




PHÓ CỤC TRƯỞNG - CỤC CNTT & TKHQ
Nguyễn Trần Hiệu