BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9559/BTC-HCSN
V/v thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Đấu thầu số43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014. Chính phủđã ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thihành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, có hiệu lực thi hànhtừ ngày 15/8/2014.

Hiện nay, việc đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạtđộng thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân được thực hiện theo Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính.

Để đảm bảo thực hiện thống nhất trong quá trình thực hiệnđấu thầu, trong thời gian Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 chưa đượcsửa đổi, bổ sung, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan trung ương, các địa phươngthực hiện việc đấu thầu mua sắm tài sản phục vụ hoạt động thường xuyên theo quyđịnh của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 , Nghị định số 63/2014/NĐ-CP các văn bảnhướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thông tư số 68/2012/TT-BTC nhưng bảo đảmkhông trái với quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 , Nghị định số63/2014/NĐ-CP./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung