BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 956/BKHCN-TĐC
V/v quản lý chất lượng theo Luật Chất lượng SP, HH và Nghị định 132/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ xây dựng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương;
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tháng 11 năm 2007, Luật Chất lượng sản phẩm, hànghóa đã được Quốc hội thông qua và ngày 31 tháng 12 năm 2008, Chính phủ đã banhành Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều củaLuật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Nghị định 132/2008/NĐ-CP ).

Theo quy định tại các văn bản này, tất cả các loạisản phẩm, hàng hóa được quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn công bố áp dụng; đốivới các loại sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn cần phải quản lýnhà nước về chất lượng sẽ được đưa vào Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 vàđược quản lý theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực cótrách nhiệm ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và triển khai công tácquản lý trong phạm vi trách nhiệm được phân công.

Việc Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghịđịnh số 132/2008/NĐ-CP có hiệu lực đã hủy bỏ hiệu lực các văn bản liên quantương ứng là Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa năm 1999, Nghị định số 179/2004/NĐ-CPngày 21/10/2004 của Chính Phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm,hàng hóa và các văn bản khác.

Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số132/2008/NĐ-CP quy định điều khoản chuyển tiếp như sau:Sản phẩm, hàng hóaphải áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành và các quy định kỹ thuật,quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tài liệu kỹ thuật và tiêu chuẩn Việt Nam, tiêuchuẩn ngành và các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tài liệukỹ thuật đó (sau đây viết tắt là văn bản kỹ thuật) chưa được chuyển đổi thànhquy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì được phép tiếp tục áp dụng văn bản kỹ thuật nàyđể thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho đến khi hoàn thànhviệc chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định tại Nghịđịnh số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Để hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóađược liên tục, không bị ngừng trệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Bộtriển khai các nội dung như sau:

1. Trên nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định132/2008/NĐ-CP trong phạm vi trách nhiệm phân công tại khoản 2 Điều 32 Nghịđịnh số 132/2008/NĐ-CP và tham khảo Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm travề chất lượng ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 củaThủ tướng Chính phủ (dưới đây viết tắt là Danh mục 50), Bộ quản lý ngành, lĩnhvực sớm xem xét ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, quy định các yêucầu quản lý, biện pháp quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa đó theo quy chuẩn kỹthuật quốc gia (nếu đã ban hành) hoặc theo văn bản kỹ thuật như quy định tạikhoản 1 Điều 35 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP .

2. Việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2cần được hoàn thành trước 31 tháng 7 năm 2009. Ngay sau khi Danh mục sản phẩm,hàng hóa nhóm 2 có hiệu lực thi hành, việc quản lý chất lượng được thực hiệntheo các quy định trong Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 hoặc quy chuẩn kỹthuật quốc gia tương ứng.

Từ nay đến khi Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2được ban hành và có hiệu lực thi hành, việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hànghóa được thực hiện theo Danh mục 50.

3. Triển khai việc chỉ định các tổ chức đánh giá sựphù hợp (tổ chức thử nghiệm, chứng nhận, giám định, kiểm định) thực hiện hoạtđộng dịch vụ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm,hàng hóa theo quy định khi ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 hoặc khiban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Trình tự, thủ tục chỉ định tổchức đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chỉ định tổ chức đánh giá sựphù hợp.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Bộ sớm triểnkhai các hoạt động để đáp ứng các quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hànghóa và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP .

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng