BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 956/LĐTBXH-LĐTL
V/v xác định quỹ tiền lương thực hiện

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chínhkế toán và kiểm toán

Trả lời công văn số 57/2009/AASC-CV ngày 05 tháng 3 năm 2009của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán về việc ghi tạitrích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghịđịnh số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lýlao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước, đối với công ty cólợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch và năng suất lao động bình quân thực hiệnbằng hoặc cao hơn kế hoạch thì phải điều chỉnh quỹ tiền lương thực hiện theođơn giá tiền lương theo 1 trong 2 cách (tuyệt đối hoặc tương đối do công ty lựachọn) nêu tại điểm a, khoản 4, mục III Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH nêu trên.

2/ Đối với trường hợp lợi nhuận thực hiện giảm so với lợinhuận kế hoạch nêu tại công văn số 57/2009/AASC-CV nói trên, nếu doanh nghiệp Alựa chọn điều chỉnh quỹ tiền lương thực hiện theo cách tuyệt đối thì quỹ tiềnlương thực hiện theo đơn giá tiền lương sau khi điều chỉnh là 4,5 tỷ đồng(6,429 tỷ đồng - 1,929 tỷ đồng).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty TNHHdịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân