THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 956/TTg-QHQT
V/v Sử dụng nguồn vốn Dự án PPTAF vay vốn WB cho phần còn lại của dịch vụ Tư vấn TKKT Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 4407/BKHĐT-KTĐN ngày 15 tháng 6 năm 2012), Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc cho phépBộ Giao thông vận tải được sử dụng nguồn vốn của Dự án "Quỹ chuẩn bị dự án"(PPTAF) để thanh toán cho phần còn lại dịch vụ tư vấn thiết kế kỹ thuật dự ánđường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và chấp thuận kết quả phê duyệt đấu thầu góithầu tư vấn khảo sát và thiết kế kỹ thuật cho toàn tuyến Dự án đường cao tốc ĐàNẵng - Quảng Ngãi tại Quyết định số 331/QĐ-VEC-HĐTV ngày 14/11/2011 của Tổngcông ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam để tiếp tục triển khai hợpđồng đã ký kết nhằm hoàn thành thiết kế kỹ thuật cho dự án đầu tư.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưchủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và WB thực hiện các thủ tục theođúng quy định của Dự án "Quỹ chuẩn bị dự án" (PPTAF).

3. Giao Bộ Giao thông vận tảichỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát và chịu trách nhiệm về quản lý hợp đồngđã ký với Nhà thầu đã được tuyển chọn để triển khai gói thầu đúng tiến độ đã kýkết, đảm bảo hiệu quả nguồn vốn Dự án "Quỹ chuẩn bị dự án" nóitrên./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 27

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải