BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9560/BGTVT-KHĐT
V/v: Sử dụng chi phí dự phòng cho công tác RPBM, vật nổ dự án WB5, Hợp phần B- Giai đoạn 1

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 1658/CĐS-DAĐTngày 02/12/2008 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và văn bản số 1234/QLXD-MBGĐ ngày 23/12/2008 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT vềviệc điều chỉnh, bổ sung kinh phí rà phá bom mìn, vật nổ Dự án WB5, Hành lang B- giai đoạn 1.

Căn cứ Quyết định số 741/QĐ-BGTVT ngày 06/4/2007 của Bộtrưởng Bộ GTVT phê duyệt dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông Đồng bằngsông Cửu Long; Quyết định số 3677/QĐ-BQP ngày 06/11/2008 của Bộ Quốc phòng phêduyệt phương án kỹ thuật thi công rà phá bom mìn, vật nổ Dự án WB5, Hợp phần B- giai đoạn 1: Hành lang đường thủy số 2; thông báo số 442/TB-BGTVT ngày01/10/2008 của Bộ GTVT thông báo kết luận của Lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giảiquyết các vấn đề vướng mắc của dự án;

Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, chấp thuận việc sử dụng chi phí dự phòngđể thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ của của Hợp phần B - Giai đoạn 1thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long, sửdụng nguồn vốn đối ứng.

2. Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam có trách nhiệm phối hợp,chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác rà phá bom mìn, vậtnổ Hợp phần B - giai đoạn 1 của dự án theo đúng qui định hiện hành, đảm bảotiến độ, chất lượng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Quốc phòng;
- Kho bạc Nhà nước TW;
- Ban QLCDA Đường thủy;
- Lưu VT, KHĐT (03)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Ngô Thịnh Đức