TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 957/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Tổng Công ty Cà phê Việt Nam Công ty TNHH một thành viên
Địa chỉ: 211-213-213A Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận
Mã số thuế: 0100101509

Trả lời văn bản số 09/TCT-TCKT ngày 09/01/2015 củaCông ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tưsố 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính:

+ Tại Điểm b Khoản 6Điều 3 sửa đổi, bổ sung khổ đầu khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC :

“3. Chứng từthanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiềntừ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua vàtài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quanthuế. Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoảntiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp) mở tạicác tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợpvới quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷnhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) vàcác hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên muathanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủdoanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mangtên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã đượcđăng ký giao dịch với cơ quan thuế).”

+ Tại Khoản cĐiều 4 sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều15 Thôngtư số 219/2013/TT-BTC :

“c) Trường hợp hàng hoá, dịch vụmua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (baogồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bênthứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toáncho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợpđồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhânđang hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sau khi thực hiện cáchình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiềncó giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trườnghợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng”.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê Công ty TNHH một thành viên xây dựng vận tảiTuấn Nam vận chuyểnhàng hóa cà phênhân xô từ các tỉnh Tây Nguyên về kho Tổng Công ty tại Bình Dương, tại hợp đồngcó thoả thuận Công ty thanhtoán cước phívận chuyển qua ngân hàng cho bên thứ 3 là cá nhân (theo trìnhbày của Công ty, tài khoản của cá nhân này đã được Công ty TNHH một thành viên xây dựng vận tảiTuấn Nam đăng ký với cơ quan thuế) thì việc thanh toán này không được xem là thanh toán không dùngtiền mặt để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, tính vào chi phíđược trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.Ktr 3;
- Lưu (TTHT, HC).
82 – 1712 / 2015 QK

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga