TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 957/GSQL-TH
V/v khai báo hải quan đối với trường hợp thực hiện hợp đồng ủy thác.

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại VĩnhGia.
(Đ/c: Khối 1B Nam Sơn, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh)

Trả lời công vănsố 01/VG ngày 14/8/2015 của Công ty TNHH thương mại Vĩnh Gia về việc khai báohải quan đối với trường hợp thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu theo hợp đồngủy thác, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Căn cứ quy địnhtại Luật Thương mại; Điều 16 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 củaChính phủ về hoạt động ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu thì thương nhân được ủythác cho thương nhân khác xuất khẩu, nhập khẩu hoặc được nhận ủy thác xuấtkhẩu, nhập khẩu từ thương nhân khác.

Tại thời điểm làmthủ tục hải quan nhập khẩu, doanh nghiệp nhận ủy thác đóng vai trò là chủ hàngvà khai báo tên của doanh nghiệp tại ô người nhập khẩu, tên doanh nghiệp ủythác nhập khẩu khai tại ô người ủy thác nhập khẩu.

Không có quy địnhyêu cầu doanh nghiệp nhận ủy thác phải là đại lý làm thủ tục hải quan khi thựchiện thủ tục hải quan cho lô hàng theo hợp đồng ủy thác.

Cục Giám sát quảnlý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha