BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
Số: 957/TCT-KK
V/v: tiếp nhận hồ sơ quyết toán năm 2010.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2011
Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo quy định của Luật quản lý thuế và các Luật thuế hiện hành quy định về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm được nộp chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
Hiện nay, đã gần đến hạn cuối nộp các loại hồ sơ quyết toán thuế năm 2010 (31/3/2011), để tránh ùn tắc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố chỉ đạo các bộ phận liên quan tập trung xử lý tốt việc tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế đến nộp hồ sơ quyết toán, không để xảy ra hiện tượng ùn tắc tại cơ quan thuế.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);
- Website TCT (để đăng tải);
- Lưu: VT, KK(2b).Chiến
KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu