ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 957/UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 1977

Kính gửi :

- Các Sở, Ban, Ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố,
- Các Quận huyện,

Để quản lý chặt chẽ việc mua bán xe và phụ tùng xe, đồngthời để góp phần cải tạo, quản lý thị trưòng và đảm bảo việc thanh toán đúngchế độ, Ủy ban nhân dân Thành phố quy định :

1.- Bất kỳ cơ quan, đơn vị nào thuộc Thành phố hoặc từ cáctỉnh chuyển tiền về Thành phố Hồ Chí Minh để mua các loại xe hoặc các loại phụtùng xe, trước hết đều phải bàn bạc với Ban giám đốc Sở Giao thông vận tải đểđược xem xét và giải quyết. Ngân hàng sẽ không chi tiền mặt (kể cả chi trả bằngchuyển khoản để thanh toán việc mua các loại hàng nói trên) cho các cơ quan,đơn vị mua của tư nhân trên thị trưòng tự do, khi chưa có ý kiến của Sở Giaothông vận tải, của Ban Cải tạo và chưa được Ủy ban nhân dân Thành phố duyệt.

2.- Việc thanh toán giữa 2 cơ quan Nhà nước mua hàng vớinhau đều phải bằng chuyển khoản qua Ngân hàng Nhà nước.

Nhân đây cũng xin nhắc lại : Các cơ quan, đơn vị thuộc Thànhphố hoặc từ các tỉnh khác muốn mua các loại vật tư hàng hóa, thiết bị, phụ tùngkhác, v.v.. nằm trong danh mục vật tư hàng hóa Nhà nước quản lý, trước hết đềuphải qua các Sở Chủ quản (thương nghiệp, vật tư, công nghiệp, v.v…) xem xét,xác nhận hoặc giải quyết và cũng phải có ý kiến của Ban Cải tạoThành phố vàđược Ủy ban nhân dân Thành phố duyệt như đã có nhiều văn bản hướng dẫn.

Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo để thống nhất thi hành.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu