BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9579/TCHQ-GSQL
V/v xử lý lô hàng quá thời hạn gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Tiếp vận Hừng Á.
(Đ/c: Số 16-18, lầu 6, Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 021/HLC .2014 ngày 04/7/2014 của Công ty TNHH Tiếp vận Hừng Á (Hung A Logistics)đề nghị cho phép làm thủ tụcnhập khẩu lôhàng 4.950,54 tấn thép cuộn cán nóng, xuấtxứ Nga hiện đang kho ngoại quan cảng Bến Nghé theo tờ khai số 08/KNQ-KV3 ngày09/10/2012. Lô hàng đã quá thời hạn gửi kho ngoại quan và doanh nghiệp đã bịChi cục Hải quan cảng SG-KV3 đã lập Biên bản VPHC và ra quyết định xử phạt đốivới hành vi không đưa hàng hóa ra khỏi kho ngoại quan khi hợp đồng thuê khongoại quan đã hết hạn. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ phê duyệt ngày 23/7/2014 của Lãnh đạo Bộ Tàichính; trên cơ sở hợp đồng mua bán số EMI-140605-01-VN ngày 20/6/2014 ký giữaCông ty Elme Metal Ou (Estonia) và Công ty TNHH thép Việt Nga, Tổng cục Hảiquan đồng ý cho Công ty TNHH Tiếp vận Hừng Á được thay mặt Cty Elme Metal Ou(Estonia) làm thủ tục đưa ra kho ngoại quan, giao cho Công ty TNHH thép ViệtNga để làm thủ tục nhập khẩu vào nội địa đối với lô hàng 4.950,54 tấn thép cuộncán nóng, xuất xứ Nga hiện đang gửi kho ngoại quan tại cảng Bến Nghé theo tờkhai số 08/KNQ-KV3 ngày 09/10/2012.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. HồChí Minh và Công ty TNHH Tiếp vận Hừng Á biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh