BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 957TCT/DNK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2005

Kính gửi: Cụcthuế thành phố Hà Nội

Trảlời công văn số 1803/CT-DD2 ngày 03/3/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội vềviệc giải quyết hồ sơ xin hoàn thuế GTGT của Hợp tác xã Quyết Tiến mã số thuế0100509707 - Địa chỉ 170 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà Nội, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Về vấnđề này Bộ Tài chính đã có công văn số 6078 TC/TCT ngày 12/6/2003 hướng dẫn cácđịa phương thực hiện. Tổng cục Thuế cũng có công văn số 979 TCT/PCCS ngày5/4/2004 hướng dẫn Cục thuế thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế; công văn số2358 TCT/DNK ngày 2/8/2004 hướng dẫn Cục Thuế Tây Ninh việc kiểm tra chứng từthanh toán hàng hóa xuất khẩu trước ngày 1/10/2002, công văn số 2291 TCT/NV1ngày 25/6/2003 hướng dẫn Công ty bánh kẹo Hải Hà về chứng từ thanh toán hàngxuất khẩu.

Theohướng dẫn của các công văn nêu trên đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội kiểm tra,xem xét hồ sơ hoàn thuế của HTX Công nghiệp Quyết Tiến để giải quyết. Trường hợpHTX Công nghiệp Quyết Tiến đề nghị hoàn thuế GTGT cho lô hàng hóa xuất khẩusang thị trường Đông Âu trước ngày 1/10/2002 có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh làhàng thực tế đã xuất khẩu, đã được phía nước ngoài thanh toán có chứng từ thanhtoán phù hợp với hợp đồng và phụ lục hợp đồng thì được hoàn thuế theo quy định.

Tổngcục thuế thông báo biết để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến