BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 958/BKHĐT-TH
V/v báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2020

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác Trung ương;
- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Trung ương Đảng, Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ khoản 2 Điều 50 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và y ban nhân dân cấp tỉnh đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo các nội dung quy định tại Điều 70 của Luật Đầu tư công. Cụ thể như sau:

1. Mức độ đạt được so với kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Tác động của kế hoạch đầu tư công năm 2020 trong việc thu hút đầu tư từ các nguồn vn khác và kết quả phát trin kinh tế - xã hội;

3. Tính khả thi của kế hoạch đầu tư công;

4. Tình hình qun lý đầu tư công;

5. Tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và các giải pháp xử lý.

Đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chuẩn bị báo cáo theo các nội dung nêu trên, chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo, gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 3 năm 2021 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c TTg);
- Bộ Tài ch
ính;
- Bộ KH&ĐT: Lãnh đạo Bộ, cục PTHTX, các vụ: KTNN, KCHT&ĐT, KTĐP&LT, KTCN, KTĐN, QPAN, KHGDTM&MT, LĐVX;
- Sở KH&ĐT các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, Vụ T
H.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần
Quốc Phương

 

>> Xem thêm:  Đầu tư công được hiểu như thế nào ? Doanh nghiệp nhà nước được đầu tư vào lĩnh vực nào ?