BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 958/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc địa điểm làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Đông Nam.
(Đ/c: DT 743, Khu Chiêu Liêu, Ρ Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 16/DN /XNK ngày8/1/2014 của Công ty TNHH Đông Nam phản ánh vướng mắc khi thực hiện Điều 36Thông tư số 128/2013/TT-BTC Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36Thông tư số 128/2013/TT-BTC công văn số 6501/TCHQ-GSQL ngày 1/11/2013 của Tổngcục Hải quan, công văn số 15445/BTC-TCHQ ngày 11/11/2013 và công văn số 16236/BTC-TCHQ ngày 22/11/2013 của Bộ Tài chính, do không có cơ sở sản xuất tạiđịa bàn TP. Hồ Chí Minh nên Công ty TNHH Đông Nam không được làm thủ tục hảiquan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, để tạo thuận lợi chohoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty TNHH ĐôngNam được làm thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuấthàng xuất khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý hàng tư thuộc Cục Hải quan TP. HồChí Minh đến hết ngày 30/6/2014, quá thời hạn này, đề nghị Công ty thực hiệnthủ tục hải quan theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty TNHH Đông Nam biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Bình Dương
để thực hiện;
- Cục HQ TP. HCM
để thực hiện;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh