BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 958/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế đối với dự án phòng thí nghiệm trọng điểm - Bể thử mô hình tàu thủy

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Viện Khoa học công nghệ Tàu thủy.
(Số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 64/VKCT-QLCDA ngày 08/02/2012 của Viện Khoa học công nghệ Tàu thủy vềviệc vướng mắc trong việc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và xintạm giải phóng hàng hóa theo hợp đồng phục vụ dự án đầu tư mở rộng quy mô PhòngThí nghiệm trọng điểm - Bể thử mô hình tàu thủy. Về vấn đề này, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

1. Về việc tạm giải phóng hàng:

Ngày 22/2/2012 Tổng cục Hải quan đãcó công văn số 774/TCHQ-GSQL chỉ đạo Cục Hải quan Hà Nội và Cục Hải quan HảiPhòng thực hiện. Đề nghị Viện Khoa học công nghệ Tàu thủy liên hệ với Cục Hảiquan Hà Nội, Cục Hải quan Hải Phòng để được xem xét, giải quyết.

2. Về việc xử lý miễn thuế hàng hóanhập khẩu cho dự án:

Để xem xét xử lý miễn thuế nhậpkhẩu hàng hóa đối với dự án đầu tư mở rộng quy mô Phòng thí nghiệm trọng điểm -Bể thử mô hình tàu thủy của Viện Khoa học công nghệ tàu thủy theo quy định Tổngcục Hải quan đã có công văn số 5044/TCHQ-TXNK ngày 13/10/2011 đề nghị Ban Quảnlý Khu công nghệ cao Hòa Lạc cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan của dự ánnày để Tổng cục Hải quan có cơ sở xem xét, giải quyết. Và ngày 19/12/2011, CụcHải quan thành phố Hà Nội đã có Phiếu yêu cầu nghiệp vụ yêu cầu Viện Khoa họccông nghệ Tàu thủy bổ sung hồ sơ để thực hiện cấp DMMT theo quy định. Tuynhiên, cho đến nay Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan Hà Nội chưa nhận được hồsơ bổ sung của Viện Khoa học tàu thủy và Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạcđể xem xét giải quyết theo quy định.(xin gửi kèm công văn số 5044/TCHQ-TXNK ngày 13/10/2011 và Phiếu yêu cầu nghiệp vụ ngày 19/12/2011 của Cục Hải quan HàNội)

Đề nghị Viện Khoa học công nghệ Tàuthủy nhanh chóng bổ sung hồ sơ, tài liệu để Tổng cục Hải quan có cơ sở xem xétxử lý kiến nghị của Viện Khoa học công nghệ tàu thủy theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để ViệnKhoa học công nghệ tàu thủy được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông