BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9586/BTC-TCHQ
V/v thuế GTGT đối với tàu AHTS công suất đến 16.000HP

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro;
(Số 105 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu)
- Tổng công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam;
(Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)
- Công ty Hoàng Long;
(Số 2001, lầu 20 tòa nhà Mê Linh, số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 2903/TCKT ngày 15/5/2015 của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, côngvănsố 857/DVKT-TCKT ngày 22/5/2015 của Tổngcông ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam, công văn số 15-05- 211/HL /GM ngày 21/5/2015của Công ty Hoàng Long phản ánh vướng mắc về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đốivới tàu AHTS công suất đến 16.000 HP nhập khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính cóý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 1Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13 , khoản 7Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ, điểm c khoản 17Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì tàu thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất đượcnhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài đểsử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại thuộc đối tượng khôngchịu thuế GTGT.

Căn cứ Thông tư 04/2012/TT-BKHĐTngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì “Tàu AHTS (tàu dịch vụ dầu khí đanăng) - công suất 16.000 HP” trong nước đã sản xuất được.

Căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư tại công vănsố 50/BKHĐT-KTCN ngày07/01/2015, công văn số 3969/BKHĐT-KTCN ngày 19/6/2015, thì:

1) Trường hợp doanh nghiệp nhậpkhẩu tàu AHTS công suất đến 16.000 HP để tạo tài sản cố định của doanh nghiệpthuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Thời điểm áp dụng thu thuế GTGT từ ngày07/01/2015 (Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành công văn số 50/BKHĐT-KTCN ) và phảinộp thuế GTGT trên toàn bộ trị giá con tàu, không phải nộp thuế nhà thầu.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộpthuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì được kê khai, khấu trừ thuế GTGT theo đúng chếđộ quy định. Trường hợp trước đó đã thực hiện khác với hướng dẫn của Bộ Tài chínhtại công văn này thì không thực hiện điều chỉnh lại.

2) Trường hợp doanh nghiệp thuêtàu AHTS công suất đến 16.000 HP từ nước ngoài:

a) Sử dụng cho việc sản xuất kinhdoanh hoặc để cho thuê lại thì nộp thuế GTGT trên giá đi thuê khi làm thủ tụchải quan.

b) Trường hợp nhà thầu nước ngoàihoặc nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp hàng hóa là tàu AHTS công suất đến16.000HP và dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển vàkhai thác mỏ dầu, khí đốt thì nộp thuế GTGT theo quy định tại khoản 3 Điều 12Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính do cơ quan thuế nộiđịa quản lý.

Bộ Tài chính thông báo để Liêndoanh Việt - Nga Vietsovpetro, Tổng công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí ViệtNam, Công ty Hoàng Long biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách thuế;
- Tổng cục Thuế;
- Cục HQ Bà Rịa - Vũng Tàu (để t/h);
- Lưu: VT, TCHQ (16b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái