BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9587/BTC-TCHQ
V/v chọn ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Ngânhàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
(Tòa nhà số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh)

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008; Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật quản lý thuế 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 5năm 2014 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hànghóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khixuất cảnh;

Tham khảo ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Namtại công văn số 4652/NHNN-QLNH ngày 24/6/2015;

Theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việttại công văn số 23/2015/CV-HĐQT ngày 13/01/2015 về việc tham gia làm đại lý hoànthuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài;

Bộ Tài chính đồng ý chọn Ngân hàng TMCP Bưu điệnLiên Việt làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng tại Sân bay quốc tế Phú Quốc.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt có trách nhiệmphối hợp với Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế và các đơn vị có liên quan thực hiệnđúng quy định tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014 của Bộ Tài chínhvà chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Ngân hàng Nhà nước (để p/hợp);
- Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (để p/hợp);
- Lưu. VT, TCHQ.

TM. BỘ TRƯỞNG
KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái