TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9589/CTHN-TTHTV/v hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMCMã số thuế: 0101904587
Địa chỉ: Tầng 14 Tòa nhà CMC, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP H
à Nội

Trả lời công văn số 10/2021/CV-CMC Soft ghi ngày 20/1/2021 của Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC về việc kê khai điều chỉnh thông tin nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử sau khi sáp nhập. Cục Thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc của đơn vị, Cục Thuế Thành phố Hà Nội đã có công văn báo cáo và xin ý kiến Tổng cục Thuế. Khi có văn bản trả lời của Tổng cục Thuế, Cục Thuế Thành phố Hà Nội sẽ hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT5;
- Lưu: VT,TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường