TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 959/CT-TTHT
V/v : chính sách thuế

Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty CP cấp nước Kênh Đông
Địa chỉ: 10/9 Phan Đình Giót, Phường 02, Quận Tân Bình
Mã số thuế: 0302912771

Trả lời văn bản số 14/2014/CV-WASS ngày 15/01/2014 củaCông ty về chính sách thuế khi bàn giao công trình, Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

-Tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định thời điểm xác định thuếGTGT:

“Đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạngmục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thuđược tiền hay chưa thu được tiền”.

- TạiKhoản 3.m Điều 5 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định thời điểm xác định doanhthu để tính thu nhập chịu thuế :

m) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặtlà giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng côngtrình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.

- Trường hợpxây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạtđộng xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

- Trường hợpxây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiềntừ hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc,thiết bị”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợpCông ty theo trình bày năm 2006 ký hợp đồng xây dựng tuyến ống nước sạch choTổng Công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO), tháng 10 năm 2013 công trình hoàn thànhvà Công ty đã lập biên bản bàn giao tuyến ống, chuyển giao quyền quản lý, khaithác và sử dụng cho SAWACO thì tại thời điểm bàn giao Công ty phải lập hóa đơnGTGT, tính, kê khai và nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định.

Về hạch toán kế toán đề nghịCông ty nghiên cứu chế độ kế toán hiện hành để thực hiện. Trường hợp còn vướngmắc đề nghị liên hệ Vụ chế độ kế toán - Kiểm toán Bộ Tài chính để được hướngdẫn theo thẩm quyền.

CụcThuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bảnquy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT4;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
180/14-kd

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga