TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 959/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty phát triển công nghệ tin học và cung ứng nhân lực
Số 125 Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân - Hà Nội
- Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời công văn số 171/CV-CT ngày 8/3/2006 của Công ty phát triển công nghệ tin học và cung ứng nhân lực về việc xin giải tỏa cưỡng chế hàng nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty phát triển công nghệ tin học và cung ứng nhân lực (MST: 0100108208) hiện có nợ thuế:

- Tờ khai 01TN ngày 2/1/1998; 02TN ngày 14/1/1998 tại Cục Hải quan Tp.Hà Nội, Tổng cục Thuế có công văn số 692TC/TCT ngày 11/3/1998 không cưỡng chế cho đến khi có quyết định cuối cùng của Bộ Tài chính.

- Tờ khai 6725/NK /KD/KV2 ngày 23/9/2004; TK 2800/NK /KD/KV2/ ngày 7/4/2005 tại Cục Hải quan Hải Phòng; tờ khai 33/NK /DO/KV4 ngày 22/8/2005 tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Đây là, số nợ thuế TTĐB của các lô hàng nhập khẩu ủy thác cho Cục Hậu Cần - Tổng cục Cảnh sát. Hiện nay, Công ty đang tích cực làm việc với Tổng cục Cảnh sát để nộp số tiền nợ thuế TTĐB vào NSNN.

Căn cứ điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của Công ty, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty phát triển công nghệ tin học và cung ứng nhân lực được làm thủ tục XNK đến 30/4/2006; với điều kiện không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác; các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện nhập khẩu và nộp đủ thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty phát triển công nghệ tin học và cung ứng nhân lực biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An