BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
V/v: Chính sách thuế TNDN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2011
Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 22/2/2011, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8643/CT-KTNB-BP2 ngày 20/12/2010 của Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh đề nghị giải đáp chính sách thuế TNDN đối với trường hợp Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghệ cao Sài Gòn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Điểm 5 Mục V Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về thu nhập khác như sau: “Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn bao gồm: lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, lãi cho vay vốn dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn.”
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghệ cao Sài Gòn cho các thành viên sáng lập vay lại phần vốn góp, phát sinh thu nhập từ lãi cho vay; đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra thực tế, xử lý thu thuế đối với thu nhập từ lãi cho vay thu được của Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghệ cao Sài Gòn theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ CST – BTC;
- Vụ PC-TCT(2b);
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam