TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 959/TCT-DNK
V/v: Hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH SX-TM Thanh Dũng
Địa chỉ 117 A Đường 3/2 Nối Dài, Khu phố Đông Tư, Thị trấn Lái Thiêu, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Trả lời Công văn số 01/2006-TD-CV ngày 14/2/2006 của Công ty TNHH SX-TM Anh Dũng, Công ty có địa chỉ tại tỉnh Bình Dương hỏi về việc kê khai nộp thuế đối với Chi nhánh tại TP. Cần Thơ; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 2 Mục II Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. Trường hợp Công ty có trụ sở chính tại tỉnh Bình Dương, có thành lập 02 Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh và 01 Chi nhánh tại TP. Cần Thơ; nếu Chi nhánh Công ty có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu thì Chi nhánh Công ty kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại cơ quan thuế nơi chi nhánh Công ty đóng trụ sở.

Trường hợp Chi nhánh của Công ty không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản tiền gửi tại ngân hàng nhưng có bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu thì Chi nhánh Công ty kê khai nộp thuế GTGT theo tỷ lệ (%) ấn định tính trên doanh thu tại Cơ quan thuế nơi Chi nhánh đóng trụ sở, Chi nhánh Công ty sử dụng hóa đơn của Công ty; sử dụng Tờ khai thuế GTGT (theo mẫu số 07C/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ).

Đề nghị Chi nhánh Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế nơi Chi nhánh Công ty đóng trụ sở để cơ quan thuế căn cứ hồ sơ đăng ký thành lập, hồ sơ đăng ký thuế của Chi nhánh xem xét, giải quyết cụ thể phương pháp kê khai nộp thuế GTGT, sử dụng hóa đơn đối với Chi nhánh Công ty theo chế độ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Cần Thơ;
- Cục TP. Hồ Chí Minh;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến