VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 959/VPCP-QHQT
V/v gia hạn Hiệp định cụ thể dự án "Cải thiện mức sống chung của thị trấn Phù Mỹ, tỉnh Bình Định thông qua tiếp cận với nước sạch" vốn Bỉ

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 679/TTr-BKH ngày 29 tháng 1 năm 2008) về việc điều chỉnh Hiệp định cụ thể dựán "Cải thiện mức sống chung của thị trấn Phù Mỹ, tỉnh Bình Định thông quatiếp cận với nước sạch" do Chính phủ Bỉ viện trợ, Phó Thủ tướng Phạm GiaKhiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn Hiệp định cụ thể ký ngày 25 tháng 7 năm2005 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ về dự án "Cải thiện mức sốngchung của thị trấn Phù Mỹ, tỉnh Bình Định thông qua tiếp cận với nướcsạch" do Chính phủ Vương quốc Bỉ viện trợ không hoàn lại đến ngày 30 tháng6 năm 2009.

2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặtChính phủ Việt Nam có thư trao đổi với Đại sứ quán Vương quốc Bỉ về việc giahạn Hiệp định cụ thể nêu trên đến ngày 30 tháng 6 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liênquan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Các Vụ: TH, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3).17

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc