BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9595/TCHQ-TXNK
V/v giá tính thuế quặng XK.

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Tổng cục Hải quannhận được công văn số 1272/HQLC-NV ngày 11/7/2014 của Cục Hải quan tỉnh Lào Caivướng mắc về giá tính thuế đối với việc xuất khẩu quặng có độ ẩm tự nhiên củaCông ty Cổ phần khai khoáng Minh Đức vàCông ty Phát triển số 1-TNHH 1TV. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

1. Đối với trườnghợp của Công ty Phát triển số 1-TNHH 1TV: Tổng cục Hải quan đã có công văn số 9307/TCHQ-TXNK ngày 25/7/2014 hướng dẫn thực hiện.

2. Đối với trườnghợp của Công ty cổ phần khai khoáng MinhĐức: Bộ Tài chính đã có ý kiến tại công văn số 8976/ BTC-CST ngày 03/7/2014 gửiCông ty và các đơn vị có liên quan được biết và thực hiện.

Tổng cục Hải quanthông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết và thực hiện theo đúng quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-Bình (5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn