BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 95TCT/TS
V/v: Chính sách miễn tiền sử dụng đất theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Bình

Trả lời công văn số 802/CT-TH &DTngày 21/10/2004 của Cục thuế tỉnh Ninh Bình về chính sách miễn thu tiền sử dụngđất đối với dự án của Công ty cổ phần du lịch và thương mại Thanh Xuân (gọi tắtlà Công ty) thực hiện theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì: “Miễn tiềnsử dụng đất theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư”; Căn cứ điểm 1và điểm 2 (2.3) mục III, phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 củaBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm thuế cho các đối tượng đượchưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 thì:

- Đối tượng được ưu đãi về tiền sửdụng đất: cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng các điều kiện về lao động, ngành,nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theoquy định tại Điều 15, 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và được nhà nước giao đấtđể thực hiện dự án đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phảinộp tiền sử dụng đất.

- Mức ưu đãi: Được miễn nộp tiền sửdụng đất trong trường hợp dự án đầu tư thuộc ngành, nghề, lĩnh vực quy định tạiDanh mục A và được thực hiện tại địa bàn quy định tại danh mục B Phụ lục banhành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ.

Theo đó, căn cứ vào các hồ sơ liênquan mà Công ty cung cấp nếu “dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái vàvui chơi giải trí” tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (gọi tắt là Dựán) của Công ty đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây thì Cục Thuế tỉnh Ninh Bìnhgiải quyết miễn tiền sử dụng đất phải nộp đối với diện tích đất mà Công ty đượcỦy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình giao để thực hiện Dự án:

- Các điều kiện về lao động, ngành,nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theoquy định tại Điều 15, 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP .

- Diện tích đất (lô đất 3.825 m2và lô đất 375 m2) được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình giao để thựchiện Dự án.

- Dự án là thuộc ngành, nghề, lĩnhvực quy định tại Danh mục A và Dự án thực hiện tại xã Mai Sơn là xã thuộc địabàn quy định tại danh mục B Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Ninh Bìnhphối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương xem xét hồ sơ cụ thể để thựchiện miễn tiền sử dụng đất theo đúng quy định của Pháp luật/.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương