BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 96/BXD-KHCN
V/v: xin xác lập tiêu chuẩn ngành đối với các kết quả sáng tạo khoa học công nghệ.

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Công ty Thoát nước và Phát triển Đôthị Bà Rịa-Vũng Tàu

Bộ Xây dựng đã nhận được Tờ trình số 113/TN &PTĐT-KT ngày26/02/2009 của Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị Bà Rịa-Vũng Tàu về việcxin xác lập tiêu chuẩn ngành đối với các kết quả sáng tạo khoa học công nghệ.Bộ Xây dựng rất ủng hộ các đơn vị trong cả nước nghiên cứu, chế tạo và triểnkhai áp dụng các công nghệ phù hợp áp dụng vào thực tiễn. Bộ Xây dựng đánh giácao kết quả nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng thành công 04 công nghệ do Công tythực hiện.

Liên quan đến việc xin xác lập tiêu chuẩn Ngành đối với 04kết quả nghiên cứu của Công ty, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Các đề tài nghiên cứu do đơn vị thực hiện chưa đủ điều kiệnđể xây dựng thành tiêu chuẩn quốc gia. Đối với các nghiên cứu này, đơn vị cóthể lựa chọn các phương án sau đây: (a) Đề nghị cơ quan chức năng thẩm địnhcông nghệ để được phép triển khai, nhân rộng trên toàn quốc; (b) Xây dựng và đềnghị ban hành thiết kế điển hình, thiết kế mẫu; (c) Tham gia đóng góp ý kiếncho dự thảo Tiêu chuẩn thiết kế bể tự hoại do Bộ Xây dựng đang tổ chức biênsoạn.

Cuối tháng 3 năm 2009, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Hiệp hộiMôi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo “Công nghệ xử lýchất thải đô thị và Khu công nghiệp” tại Hà Nội (Thư mời tham dự đã được gửitới đơn vị), Bộ Xây dựng đề nghị đơn vị viết bài kỷ yếu và tham gia trưng bàygiới thiệu sản phẩm tại hội thảo. Đồng thời, đề nghị đơn vị đăng ký tham giaxét tặng Giải thưởng Môi trường năm 2009 (hồ sơ đăng ký được gửi kèm theo côngvăn này).


Nơi nhận:
- Như trên
- Cục HTKT
- Lưu VP, KHCN

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Trung Hòa