BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 96/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn số 123/HUD-HUD2 ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Tập đoàn phát triển nhà và đô thị.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: Tập đoàn phát triển nhà và đô thị.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 123/HUD-HUD2 ngày 10/01/2012 của Tập đoàn phát triển nhà và đô thị (Tập đoàn HUD) đề nghịhướng dẫn về việc thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư và phê duyệt Dự án đầu tưxây dựng các dự án phát triển nhà ở thuộc Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm.Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn số123/HUD-HUD2 ngày 10/01/2012 của Tập đoàn HUD thì Dự án khu đô thị mới Tây Namhồ Linh Đàm đã được UBND TP. Hà Nội giao cho Tổng công ty Đầu tư phát triển nhàvà đô thị (nay là Tập đoàn HUD) làm chủ đầu tư từ tháng 5/2007 (theo Quyết địnhsố 1721/QĐ-UB ngày 03/05/2007). Tập đoàn HUD đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựngkhu đô thị này từ năm 2007 (theo Quyết định số 167/TCT-HĐQT ngày 07/6/2007 vàphê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định 820/QĐ-HĐTV ngày 18/10/2011). Tiếpđó, Tập đoàn cũng đã được UBND TP. Hà Nội giao đất để thực hiện dự án (theoQuyết định số 3789/QĐ-UB ngày 25/9/2007).

Hiện nay, Tập đoàn HUD đã cơ bảnhoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện đầu tư xây dựngcác hệ thống hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, đã nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nướcvà đã hoàn thành các điều kiện khác để chuẩn bị thực hiện xây dựng các dự áncấp 2 thuộc Dự án này. Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cũng đã kiểm tra và cho ýkiến vào hồ sơ thiết kế cơ sở các khối nhà cao tầng và thấp tầng thuộc Dự ánkhu đô thị này.

Như vậy, đến nay Tập đoàn HUD đãthực hiện được một số thủ tục đầu tư xây dựng đối với toàn bộ Dự án khu đô thịmới Tây Nam hồ Linh Đàm (trong đó có các dự án phát triển nhà ở). Do đó, để đẩynhanh tiến độ thực hiện dự án này thì Tập đoàn không phải thực hiện thủ tụcchấp thuận đầu tư đối với các dự án phát triển nhà ở trong Dự án khu đô thị mớinày theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở mà thực hiện triển khai tiếpcác bước đầu tư theo quy định hiện hành của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-UBND TP.Hà Nội;
- Sở Xây dựng Hà Nội;
- Lưu: VT, QLN (2b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam