TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/CT-TTHT
V/v: Thuế Thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Industrielle Beteiligung
Địa chỉ: Lô A4b, KCX Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM
Mã số thuế : 0305296954

Trả lời văn thư số 26.12 CV/2013 ngày26/12/2013 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều củaLuật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuếthu nhập cá nhân:

- Tại khoản 2 Điều 11 quy định:

“Thời điểm xác định thu nhập chịuthuế từ tiền lương, tiền công là thời điểm người sử dụng lao động trả tiềnlương, tiền công cho người nộp thuế hoặc thời điểm người nộp thuế nhận được thunhập”.

- Tại Điều 28 quy định vềkhấu trừ thuế :

“1. Khấu trừ thuế là việctổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhậpcủa người nộp thuế trước khi trả thu nhập.

2. Các loại thu nhập phảikhấu trừ thuế:

a) Thu nhập của cá nhânkhông cư trú, bao gồm cả trường hợp không hiện diện tại Việt Nam;

b) Thu nhập từ tiềnlương, tiền công, tiền thù lao, kể cả tiền thù lao từ hoạt động môi giới;

....”

- Tại Khoản 1 Điều 31 quyđịnh trách nhiệm khấu trừ thuế của tổ chức trả thu nhập:

“1. Tổ chức, cá nhân cótrách nhiệm khấu trừ thuế khi trả thu nhập cho cá nhân như sau:

a) Đối với thu nhập từtiền lương, tiền công của cá nhân có ký hợp đồng lao động: Hàng tháng tổ chức,cá nhân chi trả thu nhập khấu trừ thuế của từng cá nhân căn cứ vào thu nhậptính thuế tháng và biểu thuế Lũy tiến từng phần; tạm tính giảm trừ gia cảnh theobản khai của người nộp thuế để tính số thuế phải nộp trong tháng, thực hiệnkhấu trừ thuế và không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai tạmtính giảm trừ gia cảnh này. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khai thuế,nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 30 Nghịđịnh này và theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

…”

Trường hợp Công ty theo trình bày cóchi trả cho người lao động tiền lương tháng 13/2013 trong tháng 12/2013 thì Côngty có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ thu nhập được chi trả trong tháng 12/2013 (baogồm lương tháng 13/2013 và lương tháng 12/2013) để tính, khấu trừ thuế TNCN theo biểuthuế lũy tiến từng phần và kê khai nộp thuế TNCN theo quy định nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy địnhtại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
Như trên;
P.KT1;
Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
3572-332476/2013-pbk

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga