TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/GSQL-GQ3
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa cá nhân nhập khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Bà Hoàng Thị Anh Hồng
(Đ/c: Số 08 ngõ 157 Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội)

Trả lời văn bảnkhông số đề ngày 26/01/2015 của bà Hoàng Thị An Hồng về việc nêu tại trích yếu,Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ khoản 3Điều 4 Luật Hải quan sửa đổi số 42/2005/QH11 (đã được thay thế bằng khoản 7Điều 4 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ), quy định định mức hành lý của người xuấtcảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế, thì lô hàng 02 kiện(gồm 01 kiện có số vận đơn CC 6084 9226 2FR01 kiện có số vận đơn CC 6139 2129 5FR) củaBà Hồng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Công ty Cổ phần chuyển phát nhanhBưu điện EMS vận chuyển đến sân bay quốc tế Nội Bài, không phục vụ mục đíchchuyến đi nên không phải là hành lý cá nhân.

2. Căn cứ tiết ađiểm 7 Mục II Phụ lục I ban hành kèm Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bánhàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hànghóa với nước ngoài, đối với lô hàng thuộc 02 vận đơn nêu trên thực hiện nhưsau:

- Trường hợp hànghóa đã qua sử dụng thuộc Danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu vào Việt Nam, thìkhông được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam.

- Trường hợp hànghóa chưa qua sử dụng (căn cứ kết quả của cơ quan Giám định có thẩm quyền cấp)thì được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam.

Đề nghị bà Hồngliên hệ với Cục Hải quan thành phố Hà Nội để được hướng dẫn giải quyết thủ tụctheo quy định.

Cục Giám sát quảnlý về Hải quan trả lời nội dung trên để bà Hồng biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hà Nội (để t/h);
- Lưu: VT, GQ3(2b).

KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Nhất Kha