BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 96/TCHQ-GSQL
V/v phân loại áp mã hệ thống thép ống giàn giáo

Hà Nội, ngày 07 tháng 1 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3093/HQTP-NVngày 25/9/2008 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn phânloại thép ống giàn giáo, Tổng cục có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, nhậpkhẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 củaBộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ trưởng BộTài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hoá; thì mặt hàng khai báo làống thép cán nóng có mặt cắt rỗng, qui cách 48,3 mm x 3,75 mm x 6 m, sử dụngcho giàn giáo thuộc nhóm 7306, mã số 7306.30.24.00 (thuế suất thuế nhập khẩu là10%).

Tổng cục hướng dẫn để Cục Hảiquan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn