BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 96/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với các trường mầm non tư thục và các cơ sở nhóm giữ trẻ

Hà Nội, ngày 9 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế TP. Cần Thơ

Trả lời công văn số 237/CT-THNVDT ngày 21/10/2008 của Cụcthuế TP. Cần Thơ về việc chính sách thuế đối với các cơ sở mầm non ngoài cônglập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Mục XI Phần B Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thihành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định các trường hợp nộp thuếtheo phương pháp khoán.

Mục XII Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên quy địnhcác trường hợp ấn định thuế.

Căn cứ các quy định trên:

- Đối với trường mầm non tư thục thuộc diện nộp thuế theophương pháp kê khai, nếu trường mầm non tư thục không thực hiện chế độ kế toánhoặc thực hiện hạch toán nhưng không đầy đủ, chính xác, cơ quan thuế không thểcăn cứ vào sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ để xác định số thuế phải nộp phùhợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế thực hiện ấn định thuế TNDN theoquy định tại Mục XII Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC .

- Đối với các nhóm giữ trẻ gia đình do cá nhân, hộ gia đìnhthành lập không thực hiện chế độ kế toán hoá đơn, chứng từ; hoặc có mở sổ sáchkế toán, nhưng qua kiểm tra của cơ quan thuế thấy thực hiện không đúng chế độkế toán, không thực hiện đúng và đầy đủ hoá đơn, chứng từ khi mua bán hàng hoá,dịch vụ, kê khai thuế không chính xác, trung thực; cơ quan thuế không thể căncứ vào sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ để xác định số thuế phải nộp phù hợpvới thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế thực hiện quản lý thu thuế như đối vớihộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán quy định tạiMục XI Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC .

Để xử lý tồn tại trong việc khoán thuế TNDN đối với nhóm giữtrẻ gia đình do cá nhân, hộ gia đình thành lập không thực hiện chế độ kế toánhoá đơn, chứng từ trước ngày 1/1/2009, Cục thuế cần có biện pháp khảo sát, phốihợp với các cơ quan chức năng để tham khảo thông tin, thu thập cơ sở dữ liệu đểxác định tỷ lệ thu nhập chịu thuế phù hợp khi thực hiện khoán thuế. Không sửdụng tỷ lệ TNCT áp dụng để thu thuế đối với các hộ kinh doanh các loại hànghóa, dịch vụ nộp thuế theo phương pháp khoán để tính thuế TNDN đối với các nhómgiữ trẻ gia đình.

Từ ngày 1/1/2009 hộ kinh doanh nói chung và các nhóm giữ trẻgia đình do cá nhân, hộ gia đình thành lập chuyển từ nộp thuế thu nhập doanhnghiệp sang nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập cánhân.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương