VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 96/VPCP-DK
V/v đầu tư xây dựng Khu công nghiệp dịch vụ Dầu khí tại tỉnh Tiền Giang

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 7793/DKVN-KHĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007) về việc đầu tư xây dựng Khu côngnghiệp dịch vụ Dầu khí tại tỉnh Tiền Giang, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ýkiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Tập đoàn Dầu khí ViệtNam (Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí) về thủ tục lập Đề án bổ sung Khu công nghiệpdịch vụ Dầu khí tại tỉnh Tiền Giang vào Quy hoạch phát triển các khu côngnghiệp đến năm 2020; tổng hợp ý kiến các Bộ ngành có liên quan về Đề án trên,trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: CT, XD, TN&MT;
- UBND tỉnh Tiền Giang;
- Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý
Các Vụ: TH, CN, Website CP,
- Lưu: VT, VX (3), DHC 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý