BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9601/BTC-CST
V/v hoàn thuế chống bán phá giá thép không gỉ cán nguội

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Công ty TNHH Công nghiệp Ever Force;
- Công ty Cổ phần Quốc tế Đại Dương.

Bộ Tài chính nhận được văn bản kiến nghị về việchoàn thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng thép không gỉ, cán nguội, làmnguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH Công nghiệp Ever Force vàCông ty cổ phần Quốc tế Đại Dương, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 8300/BTC-CST ngày 23/6/2014 hướng dẫn các Cục hải quan các tỉnh, thành phố. Theocông văn này thì: “Việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuếchống trợ cấp (về thời điểm tính thuế,thời hạn nộp thuế, hoàn thuế...) trong các trường hợp liên quan như: hàng hóa nhập khẩu để sản xuấthàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩucủa doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu đểsản xuất hàng xuất khẩu; hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất,.. được thực hiệnnhư đối với thuế nhập khẩu theo quy định của Luật xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Công nghiệpEver Force và Công ty Cổ phần Quốctế ĐạiDương biết, thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 8300/BTC-CST nêu trên./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy