BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 961/BHXH-CSKH
V/v thực hiện chế độ BHXH đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: BanTổ chức Trung ương

Thực hiện Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổnhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng Cộng sản ViệtNam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW ngày29/10/2010 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện chế độ, chính sách đốivới cán bộ không đủ tuổi tái cử theo nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp, Bảo hiểm xãhội Việt Nam đã hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện theođúng quy định. Ngày 20/12/2012, Ban Tổ chức Trung ương có Công văn số3950-CV/BTCTW đồng ý cán bộ chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cácđoàn thể chính trị - xã hội: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dânViệt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam từ Trung ương đến xã, phường, thị trấnkhông đủ tuổi tái cử theo nhiệm kỳ Đại hội của Mặt trận và các đoàn thể đượcvận dụng thực hiện chế độ, chính sách như cán bộ không đủ tuổi tái cử theonhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp; về điều kiện, quy trình thực hiện theo Hướng dẫnsố 40-HD/BTCTW. Tuy nhiên, theo phản ánh của các địa phương còn một số nội dungcần được hướng dẫn rõ thêm để thống nhất thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Namxin báo cáo và đề nghị Ban Tổ chức Trung ương cho ý kiến về những nội dung sau:

1. Theo quy định tại Khoản 4 Hướng dẫn số40-HD/BTCTW, hiệu lực của văn bản đến kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII vàHội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2011. Tuy nhiên,theo phản ánh của một số địa phương, hiện nay còn có trường hợp không được táicử theo nhiệm kỳ nêu trên nhưng chưa giải quyết chế độ, chính sách. Như vậy, cáctrường hợp này có được tiếp tục giải quyết theo Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW không?

Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương có quy định về thờihạn để giải quyết dứt điểm, tránh những trường hợp phải giải quyết kéo dài.

2. Công văn số 3950-CV/BTCTW không quy định hiệulực thực hiện. Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về hiệu lực thực hiệnđối với các trường hợp này từ thời điểm nào đến thời điểm nào?

Đối với các trường hợp chưa được giải quyết trướcCông văn này, đề nghị xem xét đồng ý được giải quyết theo Công văn này.

3. Một số tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội khácnhư: Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấpchưa có quy định về giải quyết chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cửtheo nhiệm kỳ Đại hội của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sảnHồ Chí Minh. Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương cho ý kiến về các tổ chức chính trị- xã hội được áp dụng và không được áp dụng quy định tại Hướng dẫn số40-HD/BTCTW.

Kính đề nghị Ban Tổ chức Trung ương sớm có văn bản hướngdẫn để Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Các Bộ: LĐ-TB&XH, Tài chính, Nội vụ;
- Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố (để biết);
- Lưu: VT, CSXH (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương