TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 961/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan Thanh Hóa

Cục Giám sát quảnlý nhận được thư điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Úc phản ánh vềviệc C/O mẫu AANZ do Úc cấp đã bị từ chối, cụ thể như sau:

C/O số tham chiếu82607 ngày 28/7/2015: lô hàng được làm thủ tục tại Chi cục Hải quan KCN Hà Nam, số tờ khai: 100520548440 ngày 19/8/2015.

Cơ quan cấp C/Ocủa Úc phản ánh lý do C/O bị cơ quan hải quan từ chối là do màu mực của chữ kýtrên C/O là màu đen mà không phải là màu xanh.

Đề nghị Cục Hảiquan Thanh Hóa tiến hành kiểm tra hồ sơ lô hàng có liên quan và kiểm tra C/Otheo đúng hướng dẫn tại công văn số 6161/TCHQ-GSQL ngày 6/7/2015, trong đóhướng dẫn về việc lưu ý màu sắc con dấu của một số phòng cấp của Úc, không đềcập màu sắc của chữ ký trên C/O.

Cục Giám sát quảnlý thông báo để đơn vị được biết, xử lý và gửi báo cáo về quá trình xử lý vụviệc về Cục Giám sát quản lý./.

(Gửi kèm C/O sốtham chiếu 82607 do cơ quan có thẩm quyền của Úc sao gửi)


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha