BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 961/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan giao nhận NPL, BTP giữa 02 DN nhận gia công cho thương nhân NN

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2005

Kính gửi:

- Cục Hải quan Bình Dương
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trảlời công văn số 126/CV-HQBD ngày 17/2/2005 của Cục Hải quan Bình Dương về thủ tụcgiao nhận nguyên phụ liệu để gia công thêu và bán thành phẩm hàng may mặc đã thêugiữa Công ty TNHH Panko Vina (làm thủ tục tại Hải quan Bình Dương) và Công tyJS Vina (làm thủ tục tại Hải quan TP. Hồ Chí Minh) để thực hiện hợp đồng gia côngký với Công ty Panko Corporation Korea, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Thủtục hải quan đối với việc giao nhận vải, phụ liệu thêu và bán thành phẩm (BTP)sau khi thêu giữa 02 doanh nghiệp trên thực hiện theo thủ tục giao nhận sảnphẩm gia công chuyển tiếp.

-Công ty JS Vina đăng ký hợp đồng gia công thêu, đăng ký định mức thêu, làm thủtục nhận nguyên phụ liệu thêu, giao BTP sau khi thêu và thanh khoản hợp đồnggia công thêu với Hải quan TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định hiện hành. Khithanh khoản hợp đồng gia công này, Công ty JS Vina phải xuất trình thêm chứng từthanh toán tiền gia công thêu từ Công ty Panko Corporation Korea.

-Công ty TNHH Panko Vina không đăng ký định mức phụ liệu thuê; không thanh khoảnphụ liệu thuê đã chuyển cho Công ty JS Vina. Khi thanh khoản hợp đồng gia côngđối với trường hợp này Công ty TNHH Panko Vina phải có xác nhận của Hải quanTP. Hồ Chí Minh về thanh khoản hợp đồng gia công thêu của Công ty JS Vina; Hảiquan Bình Dương phải kiểm tra kỹ khi thanh khoản hợp đồng gia công của Công tyTNHH Panko Vina để tránh nhầm lẫn, sai sót.

Tổngcục Hải quan trả lời để Hải quan Bình Dương, Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết vàthực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TC;
- Lưu VP, GSQL (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An