BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9610/BKHĐT-GSTĐĐT
V/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2014

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng công ty 91, Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, thờihạn gửi báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư năm 2014 là ngày 20 tháng 01năm 2015. Để đảm bảo tiến độ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tácgiám sát, đánh giá đầu tư năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quanthực hiện:

1. Lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2014theo Mẫu số 01 Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầutư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư. Trong đó lưu ý báo cáo đầyđủ các thông tin quy định tại báo cáo chính và các phụ biểu (01; 02; 03).

2. Chỉ đạo chủ đầu tư/ban quản lý dự án các dự án quan trọngquốc gia, dự án thành phần thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A (sử dụng30% vốn nhà nước trở lên) thuộc phạm vi quản lý lập báo cáo giám sát, đánh giáthực hiện đầu tư năm 2014 theo Mẫu số 03 Thông tư số 13/2010/TT-BKH và gửi về BộKế hoạch và Đầu tư theo thời hạn quy định. Trường hợp Dự án quan trọng quốc giagồm nhiều dự án thành phần, chủ đầu tư dự án thành phần ngoài việc gửi báo cáovề Bộ Kế hoạch và Đầu tư, còn gửi tới chủ đầu tư dự án thành phần chính của Dựán quan trọng quốc gia để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

3. Tổng hợp tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốcgia, dự án thành phần thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A (sử dụng30% vốn nhà nước trở lên) thuộc phạm vi quản lý theo mẫu biểu kèm theo và gửi vềBộ Kế hoạch và Đầu tư cùng báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2014.

Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và báo cáo giámsát, đánh giá thực hiện đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án thành phầnthuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A (sử dụng 30% vốn nhà nước trởlên) năm 2014 gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/01/2015 để tổng hợp,báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên (kèm theo mẫu biểu);
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (kèm theo mẫu biểu);
- Lưu VP, GS&TĐĐT (K).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung


BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN QUANTRỌNG QUỐC GIA VÀ DỰ ÁN NHÓM A (SỬ DỤNG 30% VỐN NHÀ NƯỚC TRỞ LÊN) NĂM 2014

(kèm theo văn bản số 9610/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đu tư)

Đơn vị vốn: tỷ đồng

STT

Tên dự án

Địa điểm đầu tư

Quy mô, công suất

Vốn đầu tư

Kế hoạch vốn năm 2014

Giá trị thực hiện

Giải ngân

Chấp hành Chế độ BC GS, ĐGĐT

Tổng vốn đầu tư

Vốn NN

Vốn khác

Tổng

Vốn NN

Vốn khác

Thực hiện trong năm 2014

Lũy kế đến tháng 12/2014

Giải ngân trong năm 2014

Lũy kế đến tháng 12/2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I

Dự án quan trọng quốc gia

1

2

II

Dự án nhóm A

1

2

3

III

Tổng cộng

Ghi chú (cột 15):

- Báo cáo đầy đủ, đúng quy định: Đ

- Báo cáo không đầy đủ: K

- Không báo cáo: 0

Cơ quan báo cáo
Ký, đóng dấu