VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9612/VPCP-KGVX
V/v ban hành văn bản hướng dẫn Nghị định số 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 12 năm 2013. Khoản 2 Điều 8 của Nghị định quy định: “Thang, bậc lương đối với giảng viên được quy định cụ thể, có sự phân biệt khác nhau giữa năm chức danh: Trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư theo quy định của Luật Giáo dục đại học. Chức danh phó giáo sư được xếp hạng I theo phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng thang, bậc lương tương ứng ngạch chuyên viên cao cấp. Chức danh giáo sư được xếp hạng I theo phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng thang, bậc lương tương đương chuyên gia cao cấp”; Khoản 1 Điều 11 của Nghị định giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Đến nay, Nghị định số 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ chưa được hướng dẫn là quá chậm trễ, gây vướng mắc trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách mới. Yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: NV, KHCN, TC, KHĐT, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ: TH, PL, TCCV;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định